C&F announces the merge of companies

The merging companies Adaptivegrc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw (the company being acquired) and C&F Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (the acquiring company) make the merger plan available to the public.

Legal translation:
Łączące się spółki Adaptivegrc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz C&F Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) udostępniają do publicznej wiadomości plan połączenia spółek.